Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k síti internet

(dále jen „VOP“)

Výchozí ustanovení

Článek 1.

Tyto VOP jsou nedílnou součást každé smlouvy o poskytování připojení k síti internet (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností GreenNet s.r.o., IČO: 030 04 856, se sídlem Masarykova třída 1225/80, 415 01 Teplice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34200 (dále jen „Poskytovatel"), na straně jedné a zájemcem o připojení k internetu (dále jen „Uživatel“) na straně druhé.

 

Článek 2.
Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele, které se vztahují ke smlouvě o poskytování připojení k síti internet (dále jen „Smlouva“).

2.2. Podpisem Smlouvy vyjadřuje Uživatel souhlas s VOP. Při uzavření Smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele Uživatel potvrzuje, že byl s dostatečným předstihem před uzavřením takové Smlouvy informován o podmínkách Smlouvy v potřebném rozsahu požadovaném ust. § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

 

Článek 3.
Poskytované služby

3.1. Poskytovatel poskytuje kompletní služby potřebné pro zajištění přístupu Uživatele k síti internet, včetně možnosti dodání příslušného vhodného klientského zařízení. Konkrétní specifikace služeb je uvedena na webových stránkách www.green-net.cz, případně může být sdělena Poskytovatelem osobně či telefonicky.

3.2. Aktuální ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele www.greennet.cz.


Článek 4.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Poskytovatel je povinen za cenu uvedenou ve Smlouvě zřídit a poskytovat službu v souladu se Smlouvou a těmito VOP.

4.2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit VOP. O změnách bude Uživatel informován v přiměřeném předstihu elektronickou formou. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou VOP, které by vedly ke zhoršení postavení Uživatele, je Uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to ke dni nabytí účinnosti změn VOP. Uživatel je však v takovém případě povinen zaslat Poskytovateli výpověď nejpozději do 30 dní od nabytí účinnosti VOP.

4.3. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování služeb po nezbytně nutnou dobu ze závažných technických, provozních nebo zákonných důvodů. S důvody omezení poskytování služeb Poskytovatel vždy seznámí Uživatele.

4.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně ukončit poskytování služeb na základě písemného oznámení Uživatelům, zaslaného nejméně jeden měsíc před koncem poskytování služeb.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití poskytovaných služeb, nebo za informace dostupné v síti internet, ani za přenos dat prostřednictvím sítě internet, přestože jsou tyto informace přístupné prostřednictvím služeb dodávaných Poskytovatelem.

4.6. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Při uzavření Smlouvy je Uživatel povinen předat Poskytovateli identifikační údaje své osoby (u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, druh a číslo identifikačního dokladu; u právnických osob: název, sídlo, IČO, DIČ a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, příp. plnou moc k jednání za právnickou osobu; u podnikající fyzické osoby: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, IČO, datum narození, rodné číslo, druh a číslo identifikačního dokladu a pokud je plátcem DPH rovněž DIČ). Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli jakoukoli změnu svých identifikačních údajů, a to do 10 pracovních dnů od takové změny.

4.7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel vede elektronickou databázi Uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě internet. Uživatel tímto uděluje souhlas Poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky Uživatele.

4.8. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě internet není bez rizik a přenášené údaje mohou být zneužity třetí osobou nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání sítě internet třetí osoby získat přístup k počítači Uživatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody související s takovým přístupem třetích osob k počítači Uživatele nebo s jakoukoli ztrátou dat Uživatele umístěných na jeho počítači. Uživatel je plně odpovědný za provedení zálohy svých dat a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat Uživatele.

4.9. Uživatel je povinen:

a. užívat připojení k síti internet v souladu s dobrými mravy a obecně závaznými právními předpisy České republiky;
b. zdržet se jakékoliv činnosti, která by vedla k narušování serverů, mailboxů a počítačů jiných uživatelů sítě internet. Zejména se jedná o činnosti jako je spaming, hacking, šíření virů, trojských koňů atd.;
c. nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí, pro které nemá oprávnění k přístupu, či služeb, k jejichž užívání není oprávněn;
d. zdržet se neodborných zásahů do nastavení koncového zařízení, připojovat neohlášená a technicky nezpůsobilá zařízení;
e. Uživatel nesmí připojením svých hardwarových prostředků generovat neúměrnou zátěž sítě.

4.10.Uživatel se zavazuje užívat služby výhradně pro svou vlastní potřebu, přičemž není omezen počet připojených PC a dalších koncových zařízení k síti internet.

4.11.Uživatel není oprávněn k jakémukoliv jinému využití dodávaných služeb bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, zejména není Uživatel oprávněn umožnit komerční užívání služeb třetím osobám. Dále se zavazuje chránit veškerá hesla a bezpečnostní kódy související s dodávanými službami. Za porušení některé z těchto povinností, uvedených v předcházející větě tohoto odstavce je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každé takové porušení samostatně, a to bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Poskytovatel uvedeného ve Smlouvě, vždy ve lhůtě do sedmi dnů ode dne výzvy Poskytovatele k úhradě této smluvní pokuty.

4.12.Porušení povinností Uživatele stanovených v čl. 4.9. až 4.11. VOP je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět.

4.13.Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování služeb, pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené ve VOP, neuhradí včas a řádně odměnu za služby dle Smlouvy, neposkytne Poskytovateli pravdivé údaje, případně neohlásí změnu svých údajů. Omezení poskytování služeb v takovém případě nemá vliv na povinnost Uživatele hradit odměnu za služby dle Smlouvy.


Článek 5.
Odstraňování poruch a závad

5.1. V případě, že služba nebude dostupná v kalendářním dni minimálně v době 7.00 - 20.00 hod., nebude poskytovatelem za takový den (dny) zpoplatněna.

5.2. Nebude-li služba poskytována v kvalitě a parametrech dle objednaného tarifu, má uživatel právo na snížení ceny odpovídající příslušnému tarifu, nebude-li služba poskytnuta v kvalitě a parametrech žádného z uvedených tarifů v ceníku, nebude služba za takový den (dny) zpoplatněna.

5.3. Vady poskytovaných služeb lze uplatnit pouze v případě, že se jedná o vady vzniklé na straně poskytovatele.

5.4. Uživatel nemá právo na náhradu jiné škody, která uživateli může vzniknout přerušením či snížením kvality poskytovaných

5.5. Poskytovatel neodpovídá za krátkodobé výpadky a snížení kvality poskytované služby, které nemůže ovlivnit. Rovněž neodpovídá za výpadky způsobené přerušením dodávky elektrické energie. Poskytovatel neodpovídá za výpadky služeb způsobené přírodním živlem, ani za způsobené jiné škody přírodním živlem související se zařízením telekomunikační sítě, kterým nemohl zabránit. O plánovaných přerušeních dostupnosti služeb (delších jak 15 minut v kalendářním dni), poskytovatel zpravidla min. 1 týden předem vyrozumí uživatele oznámením na stránkách www.green-net.cz

5.6. Při poskytování služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení, případně přerušení poskytování objednaných služeb. Tato skutečnost je již zahrnuta v ceně služby. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou mu v dostatečném předstihu známy, a to elektronickou formou.

5.7. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit poruchy v dodávce služeb Poskytovateli.

5.8. Poskytovatel odpovídá za poruchy a zavazuje se odstranit je nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich ohlášení, je-li to technicky možné, a pokud mu v tom nebrání objektivní důvody (obecně závazné právní předpisy, v období krizových stavů, přerušení dodávky elektrické energie, apod.).

5.9. Bude-li porucha na straně Poskytovatele takového charakteru, že způsobí přerušení dodávky služby po dobu delší než pět pracovních dnů od ohlášení poruchy Uživatelem, bude Uživateli na základě jeho písemné žádosti odečtena poměrná část jeho pravidelného poplatku po dobu přerušení dodávky služby ode dne ohlášení poruchy Poskytovateli a to zpravidla v následujícím zúčtovacím období, ledaže toto přerušení dodávky služby bylo způsobeno okolnostmi, za které Poskytovatel neodpovídá (zejména vyšší moc, zavinění třetí osobou atp.). Poskytovatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk, který Uživateli vznikl z důvodu, že služba byla poskytnuta vadně, či nebyla poskytnuta vůbec.

5.10.Poskytovatel neodpovídá za stav a poruchy technického zařízení Uživatele, kterým se Uživatel připojuje k síti internet.

5.11.Poskytovatel neodpovídá za zhoršení kvality služeb vlivem fyzikálních vlivů.

5.12.Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických nebo provozních důvodů omezit nebo přerušit poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou.

5.13.Přerušení poskytování služby, špatná kvalita přenosu nebo zpracování nepřesných osobních či jiných údajů nemají vliv na povinnosti Uživatele vůči Poskytovateli vyplývající z těchto VOP.


Článek 6.
Poplatky a platební podmínky

6.1. Při uzavírání smlouvy si Uživatel zvolí Tarif z aktuální nabídky Poskytovatele.

6.2. Uživatel je povinen platit pravidelně měsíční poplatky v souladu se Smlouvou, a to na bankovní účet Poskytovatele.

6.3. Faktura – daňový doklad – na pravidelné měsíční poplatky za sjednané služby je vystavována měsíčně, vždy do 15. dne kalendářního měsíce. Splatnost každé faktury je do konce kalendářního měsíce, za který byly Poskytovatelem poskytovány

6.4. Faktura – daňový doklad – bude Uživateli k dispozici na zabezpečené internetové stránce, přičemž přístupové údaje Uživatele jsou uvedeny ve Smlouvě. V případě, že se Uživateli nepodaří přihlásit na zabezpečenou internetovou stránku pod svými přihlašovacími údaji, je povinen neprodleně konstatovat Poskytovatele. Pokud tak Uživatel neučiní, není dotčeno právo Poskytovatele požadovat odměny za poskytnuté služby. Se souhlasem Uživatele může být faktura zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn účtovat vzniklé náklady.

6.5. Uživatel je povinen uhradit fakturu nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky se správným variabilním symbolem na účet Poskytovatele. Nezaplatí-li Uživatel fakturu ve stanovené lhůtě splatnosti, Poskytovatel jej písemně vyzve k plnění upomínkou. Uživatel se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky a veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky Poskytovatele za Uživatelem. Po marném uplynutí lhůty k náhradnímu plnění omezí Poskytovatel poskytování všech služeb dohodnutých ve Smlouvě a je oprávněn Smlouvu vypovědět. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za škody ani jiné újmy, které Uživateli tímto vzniknou.

6.6. V případě opakovaného nehrazení faktur v řádném termínu si Poskytovatel vyhrazuje právo podmínit další poskytování služeb povinností Uživatele složit zálohu na služby.

Článek 7.
Trvání a zánik smlouvy

7.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud není stanoveno ve smlouvě jinak.

7.2. Smlouva o poskytování služeb zaniká:

a. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena;
b. dohodou smluvních stran;
c. výpovědí ze strany Poskytovatele či ze strany Uživatele;
d. odůvodněným odstoupením od smlouvy;
e. smrtí či zánikem Uživatele.

7.3. Výpovědní lhůta činí pro obě strany jeden měsíc, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla druhé straně doručena písemná výpověď.

7.4. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že:

a. Uživatel poruší povinnosti stanovené ve VOP či platných právních předpisech;
b. Uživatel neuhradil vyúčtování služeb opakovaně ani v náhradní lhůtě.
c. Uživatel neuhradil ve lhůtě splatnosti tři po sobě jdoucí vyúčtování služeb.

7.5. Uživatel může smlouvu vypovědět, pokud nesouhlasí s podstatnými změnami VOP, které představují pro něho zhoršení smluvních podmínek. Výpověď je třeba doručit poskytovateli do 15. kalendářních dnů od účinnosti této změny. Možnost takové výpovědi se nevztahuje na případy, pokud byly změny provedeny v důsledku změny právních předpisů, na základě Českého telekomunikačního úřadu nebo tehdy, jestliže nejsou dotčena práva a povinnosti Uživatele.

7.6. Poskytovatel je oprávněn, vyjma výše uvedeného, odstoupit od smlouvy o poskytování služeb písemným oznámením zaslaným

a. na majetek Uživatele je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo Uživatel vstoupil do likvidace;
b. Poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět Smlouvy;
c. jiné technické důvody na straně Poskytovatele znemožní plnění předmětu Smlouvy po dobu delší než třicet dnů a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.7. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů, které vedou Uživatele k odstoupení a musí být řádně doručeno Poskytovateli. Uživatel - nepodnikající fyzická osoba může písemně bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření v případě, že byla uzavřena smlouva mimo prostory obvyklé k podnikání a nedošlo k čerpání služeb. V případě, že nedošlo ze strany Poskytovatele k dodávce služeb, může Uživatel odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce od uzavření smlouvy. To neplatí u smluv, kde si Uživatel výslovně sjednal návštěvu Poskytovatele za účelem objednávky. V případě odstoupení Poskytovatele vrátí takovému Uživateli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.

7.8. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel přestane dodávat objednané služby po dobu delší než třicet dnů. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odůvodněného písemného odstoupení Uživatele od smlouvy

Článek 8.
Poskytnutí a zpracování osobních údajů a jiných údajů a jejich ochrana

8.1. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o Uživateli, nutné pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Poskytovatel je oprávněn předávat jiným provozovatelům veřejných komunikačních sítí a poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací takové údaje o Uživatelích, které jsou jinak předmětem telekomunikačního tajemství a které souvisí s poskytováním služeb elektronických komunikací, a to za účelem zajištění propojení a přístupu k síti a ke vzájemnému vyúčtování služeb.

8.3. Poskytovatel může předávat jiným provozovatelům veřejných komunikačních sítí a poskytovatelům veřejně dostupných služeb elektronických komunikací data o Uživatelích, pokud slouží k identifikaci či prevenci zneužívání sítě a služeb (kterým se rozumí také soustavné opožděné placení nebo neplacení faktur).

8.4. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.

8.5. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s Poskytovatelem může být monitorován a zaznamenán, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.

Článek 9.
Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění.

9.2. Ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Poskytovatel vylučuje ve vztazích s Uživateli přijetí návrhu smlouvy dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění požadovaných údajů. Pokud by Uživatel doručil k nabídce poskytovatele odpověď s dodatkem nebo odchylkou, s výjimkou požadovaných vyplněných údajů, bude smlouva uzavřena až poté, co Poskytovatel vyjádří výslovný písemný souhlas s přijetím nabídky ve znění dodatků.

9.3. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.

9.4. Uživatel je při podpisu smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména je seznámen s nároky na požadované technické parametry zařízení Uživatele, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňování závad.

9.5. Poskytovatel poskytuje služby pouze na základě Smlouvy a VOP, proto zaslání jiných obchodních podmínek Uživatelem (ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku) považuje Poskytovatel za nový návrh na uzavření smlouvy a nepřijetí svého návrhu. Přijetí nového návrhu musí být ze strany Poskytovatele výslovně písemně potvrzeno.

9.6. Pro doručování písemností podle Smlouvy platí, nebyl-li Uživatel zastižen, ačkoli místem doručení je adresa, kterou naposledy jako adresu svého sídla nebo provozovny, nebo pobytu, sdělil Poskytovateli, považuje se za okamžik doručení den dodání na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, případně dnem vrácení zaslaného oznámení a to podle toho, co nastane dříve. Za okamžik doručení prostřednictvím elektronické pošty se považuje přijetí serverem příjemce.

9.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. června 2014.